Ta witryna używa cookies. Więcej informacji o ciasteczkach w Polityce Prywatności.

Regulamin

  1. Korzystanie z serwisu typerliga.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i obowiązującej w Internecie Netykiety..
  2. Korzystanie z serwisu typerliga.pl jest dozwolone tylko na terytoriach państw, których prawo nie zakazuje reklamy zakładów wzajemnych.
  3. Serwis typerliga.pl przeznaczony jest tylko dla osób pełnoletnich (powyżej 18 roku życia).
  4. Otwarcie konta w serwisie nastepuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który stanowi integralną część niniejszego serwisu.
  5. Każda osoba może otworzyć tylko jedno konto. Wszelkie próby założenia tzw. multikont będą skutkowały usunięciem kont.
  6. Administrator serwisu rezerwuje sobie prawo do odmowy rejstracji lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.
  7. Za niezgodne z regulaminem uważa się: podejmowanie działań utrudniających funkcjonowanie serwisu lub korzystanie z jego treści, podejmowanie w serwisie działań naruszających prawa osób trzecich, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, w szczególności prawo do prywatności innych osób, ochronę danych osobowych, prawo autorskie i prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej, jak też wykorzystywanie informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu do takich naruszeń, rozpowszechnianie w serwisie treści sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób lub nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, podejmowanie czynności nakłaniających do popełnienia przestępstwa lub posiadających znamiona popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, zwyczaje oraz godzących w dobre imię serwisu, jego właściciela oraz innych osób.
  8. Administrator serwisu rezerwuje sobie prawo do korekty lub usunięcia typu, posta na forum lub jakiegolwiek wpisu dokonanego przez Użytkownika.
  9. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z korzystania z serwisu, jego funkcjonalności lub opublikowanych treści, w szczególności spowodowane odwołaniem meczu, omyłkowymi wpisami Użytkowników, niemożliwością dokonania zakładu opartego na typie zamieszczonym przez Użytkownika, nieautoryzowanym dostępie do konta Użytkowonika, ograniczeniami lub brakiem dostępu, błędami technicznymi w serwisie, a także za jakąkolwiek treść zawartą w odniesieniach do stron zewnętrznych, nienależących do właściciela serwisu.
  10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany i korekty niniejszego regulaminu w każdej chwili bez konieczności uzasadniania przyczyny.